درباره تکنیک جداسازی

درباره تکنیک جداسازی هر کدام از ما در طول زندگی روزانه با موقعیتهایی روبرو می شویم که حالمان را بد می کند این موقعیتها میتواند یک مشاجره  در خانواده و…

ادامه خواندن درباره تکنیک جداسازی